Recht van retour

Indien de besteller consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen een maand na ontvangst van het geleverde zonder opgave van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, e-mail of fax) of door retourzending van het geleverde te herroepen.

Deze opzegtermijn gaat in uiterlijk een dag nadat betrokkene van dit recht op retour in kennis gesteld is dan wel op de dag dat het geleverde door de besteller  in ontvangst genomen is. Om van dit recht op retour gebruik te kunnen maken is het voldoende om de opzegging van de overeenkomst tijdig te verzenden dan wel het geleverde tijdig retour te zenden aan:

Berlin on Bike
Martin Wollenberg
Knaackstraße 97
10435 Berlin
Fax: 030/503 67 819
Email: info@berlinonbike.de

 In geval van het opzeggen van de overeenkomst dienen beide partijen hetgeen zij ontvangen hebben plus de eventuele voordelen die zij ervan genoten hebben te retourneren. Kan de besteller aan Berlin on Bike de geleverde prestatie niet of slechts in een verslechterde toestand retourneren, dan dient hij dit navenant te vergoeden.  Dit geldt evenzeer indien de verslechterde toestand het gevolg is van normaal gebruik van het geleverde. Bij terug levering van goederen geldt dit niet indien de waardevermindering van het geleverde uitsluitend het gevolg is van het controleren ervan – zoals de besteller eventueel ook in een winkel had kunnen doen. Overigens kan de besteller de waardevermindering voorkomen door het geleverde niet als consument in gebruik te nemen en ook overigens alles na te laten wat de waarde verminderen kan.

Indien het geleverde als pakket verzonden kan worden, dient de retourzending verzekerd te worden en voor risico van Berlin on Bike. Bij het retour zenden van (een deel van) een levering waarvan de totale waarde maximaal € 40,00 bedroeg, is de retourzending voor rekening van de besteller indien het geleverde overeenkomstig het bestelde was.  In andere gevallen is de retourzending voor de besteller gratis.
Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij de besteller afgehaald.

Nota Bene: overigens is de duitse tekst van deze bepalingen bindend.